Regulamin

wykonywania lotów w Airspot

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa wzajemne obowiązki AIRSPOT i Klienta w zakresie wykonania usługi
Lotu Widokowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie AIRSPOT oraz na stronie internetowej
airspot.pl.

1.3. Na cele Regulaminu przyjmowane są następujące definicje:

 • Dowódca – pilot instruktor wyznaczony przez AIRSPOT na konkretny lot.
 • Klient – osoba zainteresowana Lotem Widokowym, która na podstawie
  zakupionego vouchera jest uprawniona do odbycia Lotu Widokowego.
 • AIRSPOT – ośrodek organizujący loty widokowe, numer referencyjny PL.DTO.078,
  prowadzony przez firmę AP Aircrafts Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: 43-385
  Jasienica 829A.
 • Statek powietrzny – motoszybowiec, przy użyciu którego AIRSPOT realizuje Lot
  Widokowy.
 • Voucher – potwierdzenie zakupu usługi Lotu Widokowego, ze wskazaniem
  orientacyjnego czasu trwania tego lotu oraz unikatowym numerem zgodnym z
  numerem zamówienia.
 • Osoba Towarzysząca – każda osoba, która pojawia się na lotnisku startowym z
  Klientem.

1.4. Każda osoba korzystająca z usług AIRSPOT w zakresie Lotu Widokowego jest
zobowiązana do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.5. AIRSPOT wykonuje Loty Widokowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zasady realizacji lotu

2.1. AIRSPOT świadczy dla Klienta usługę Lotu Widokowego tylko po okazaniu ważnego
vouchera zakupionego poprzez serwis airspot.pl lub w siedzibie AIRSPOT przy ul.
Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów.

2.2. Start i lądowanie odbywają się na lotnisku KANIÓW, z wyjątkiem lądowań awaryjnych
i sytuacji nieprzewidzianych, związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa
operacji lotniczej. 

2.3. Lot Widokowy jest wykonywany zgodnie z trasą określoną w ofercie oraz obejmuje
czas lotu tam wskazany. W przypadku vouchera na Lot Widokowy z trasą ustalaną
indywidualnie, musi ona być uzgodniona z Dowódcą podczas umawiania terminu
wykonania usługi. 

2.4. Długość lotu podana w opisie oferty na stronie airspot.pl oraz na voucherze jest
orientacyjna i zależy m.in. od warunków atmosferycznych. W przypadku konieczności
zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczej Dowódca ma prawo podjąć decyzję o
lądowaniu przed upływem wskazanego na voucherze czasu lotu. Ewentualne
powtórzenie lotu zależy od decyzji AIRSPOT, podjętej w oparciu o panujące warunki
meteorologiczne.

2.5. Dokładna, realna godzina startu uzależniona jest od bieżącej sytuacji na lotnisku oraz
od zarządzeń Wieży Kontroli Lotów. AIRSPOT nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne opóźnienia wynikające z dużej liczby startujących/lądujących statków
powietrznych bądź innych decyzji Wieży Kontroli Lotów lub Zarządzających lotniskiem
KANIÓW.

2.6. Klient jest zobowiązany do stawienia się w umówionym miejscu odbycia Lotu
Widokowego co najmniej 30 minut przed umówioną godziną startu. Przekroczenie
czasu 30 minut przed umówioną godziną startu może uzasadnić odmowę wykonania
Lotu Widokowego w danym dniu, bez konsekwencji finansowych po stronie AIRSPOT.
Wynika to z konieczności zapoznania Klienta z procedurami bezpieczeństwa oraz
wypełnienia niezbędnych dokumentów przed startem.

2.7. Istnieje możliwość przedłużenia czasu Lotu Widokowego za dodatkową opłatą zgodną
z cennikiem. Decyzję o przedłużeniu lotu podejmuje Dowódca na prośbę Klienta.
Decyzja jest uzależniona między innymi od warunków meteorologicznych oraz od
grafiku lotów w danym dniu. Płatność za dodatkowy czas dokonywana jest po locie w
biurze AIRSPOT.

2.8. Osoba wskazana przez AIRSPOT udziela Klientowi instrukcji z zakresu:

 • Sposobu wykonania lotu, zachowania się w powietrzu i w kabinie statku
  powietrznego,
 • Materiałów zakazanych na pokładzie statku powietrznego,
 • Zasad zachowania się w sytuacji niebezpieczeństwa,
 • Poruszania się po płycie lotniska,
 • Innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem operacji lotniczej.

2.9. Klient musi podać swoją aktualną wagę oraz wzrost (dopuszczalne limity dla lotów
motoszybowcem to waga do 90 kg), a w przypadku polecenia Dowódcy – poddać się
ważeniu w celu możliwości sprawdzenia arkuszu masy i wyważenia motoszybowca.

2.10. Klient może poruszać się w obrębie płyty postojowej lotniska tylko pod
nadzorem osoby wskazanej przez AIRSPOT. AIRSPOT nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia wynikłe w związku z niezastosowaniem się Klienta do poleceń Dowódcy lub
osoby wskazanej przez AIRSPOT. Dotyczy to również ewentualnych Osób
Towarzyszących Klientowi.

2.11. Od momentu zajęcia miejsca w statku powietrznym do czasu jego opuszczenia
po zakończonym locie, Klient ma obowiązek bezwzględnego wykonywania wszystkich
poleceń Dowódcy. W czasie kołowania, a także startu, lotu i lądowania Dowódca jest
osobą uprawnioną do podejmowania każdej decyzji związanej z wykonaniem lotu lub
jego zakończeniem.

2.12. Po lądowaniu Klient może opuścić statek powietrzny tylko po jego zatrzymaniu
i udzieleniu zgody przez Dowódcę. Klient schodzi z lotniska pod nadzorem Dowódcy
lub osoby wskazanej przez AIRSPOT.

3. Zakup vouchera i zasady jego realizacji

3.1. Zakup vouchera odbywa się bezpośrednio w siedzibie AIRSPOT lub na stronie
internetowej airspot.pl. Klient może samodzielnie wydrukować voucher, pod
warunkiem możliwości odczytania z niego kluczowych danych umożliwiających
identyfikację istotnych warunków umowy. Voucher jest ważny wyłącznie z
unikatowym numerem (nr zamówienia).

3.2. Voucher obejmuje rodzaj lotu wskazanego w ofercie.

3.3. Voucher jest ważny 12 miesięcy od dnia zakupu. Po upływie ważności vouchera
AIRSPOT nie jest zobowiązany do realizacji jakichkolwiek świadczeń na rzecz Klienta,
a Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec AIRSPOT w związku z wykonaniem
Lotu Widokowego.

3.4. Na wniosek Klienta istnieje możliwość przedłużenia ważności vouchera o kolejne 6
miesięcy. Wniosek o przedłużenie powinien być złożony nie później niż 30 dni przed
upływem ważności. Wniosek należy wysłać na maila wskazanego na voucherze.
Opłata za przedłużenie ważności vouchera naliczona zostanie zgodnie z
obowiązującym cennikiem.

3.5. Jeżeli termin realizacji Lotu Widokowego zostanie ustalony na datę po upływie
ważności vouchera, to jego ważność zostaje automatycznie przedłużona do
wyznaczonego terminu jego realizacji. Okres przedłużenia nie może jednak
przekraczać 30 dni.

4. Rezerwacja i odwołanie lotu

4.1. Lot Widokowy odbywa się wyłącznie w zarezerwowanym wcześniej terminie.

4.2. Klient może zarezerwować termin Lotu Widokowego po wcześniejszym kontakcie z
AIRSPOT na dane kontaktowe wskazane na voucherze. Termin wykonania Lotu
Widokowego będzie uzależniony od warunków atmosferycznych, możliwości
operacyjnych i technicznych AIRSPOT oraz możliwości operacyjnych lotniska KANIÓW.

4.3. Loty Widokowe motoszybowcem wykonywane są przez cały rok, w zależności od
warunków pogodowych.

4.4. Warunkiem zarezerwowania terminu lotu jest podanie numeru vouchera (nr
zamówienia) oraz imienia i nazwiska osoby zamawiającej.

4.5. Voucher jest realizowany na okaziciela. Przed lotem Klient zobowiązany jest pokazać
ważny voucher.

4.6. Klient może odwołać umówiony Lot Widokowy najpóźniej 2 dni przed umówioną datą
wykonania usługi. Zachowanie wskazanego terminu uprawnia Klienta do dokonania
zmiany daty wykonania Lotu Widokowego, przy czym zmiana terminu nie może
nastąpić więcej niż 2 razy.

4.7. Odwołanie Lotu Widokowego po upływie terminu wskazanego w ust. 4.6 lub
niestawienie się na umówiony termin jest równoznaczne ze zrealizowaniem vouchera.

4.8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia niezrealizowanego vouchera, którego termin
ważności nie minął, istnieje możliwość wystawienia duplikatu na wniosek Klienta oraz
po okazaniu dowodu zakupu.

5. Odpowiedzialność AIRSPOT

5.1. AIRSPOT jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie operacji lotniczej zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w szczególności za:

 • Wykonanie operacji sprawnym technicznie statkiem,
 • Wyznaczenie na Dowódcę osoby z odpowiednimi uprawnieniami, licencjami
  lotniczymi, ważnymi badaniami lekarskimi i odpowiednim doświadczeniem,
 • Wykonanie Lotu w odpowiednich warunkach meteorologicznych zapewniających
  przeprowadzenie bezpiecznej operacji lotniczej,
 • Korzystanie z lotnisk/lądowisk dopuszczonych do operacji lotniczych.

5.2. AIRSPOT jest odpowiedzialny za realizację Lotu Widokowego w umówionym terminie,
z uwzględnieniem postanowień określonych w punktach 4.2, 4.6 oraz 4.7, a także 5.5
i 5.7 niniejszego Regulaminu.

5.3. AIRSPOT odpowiada za wstępne przeszkolenie Klienta w zakresie zachowania na
pokładzie statku powietrznego.

5.4. AIRSPOT odpowiada za organizację ruchu Klienta po lotnisku. W każdym przypadku
Klient ma obowiązek wykonywania poleceń i instrukcji osób wskazanych przez
AIRSPOT. Dotyczy to również ewentualnych Osób Towarzyszących Klientowi.

5.5. AIRSPOT nie odpowiada za niezrealizowanie Lotu Widokowego, jeżeli doszło do niego
z przyczyn niezależnych od AIRSPOT. Za przyczyny niezależne od AIRSPOT uważane są
w szczególności warunki meteorologiczne, usterki techniczne statków powietrznych
lub maszyn obsługujących statki powietrzne, niedyspozycje Dowódcy, odgórne
zarządzenia rządowe uniemożliwiające wykonanie usługi itp., a także zdarzenia
spowodowane siłą wyższą.

5.6. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5.5 strony uzgodnią
dodatkowy termin wykonania Lotu Widokowego, przy czym AIRSPOT nie jest
zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów (zakwaterowanie, pokrycie
kosztów przejazdu itp.).

5.7. W przypadku, gdy Klient zażąda lądowania przed upływem szacowanego czasu lotu
i/lub pomimo niewykonania pełnej trasy, usługę Lotu Widokowego uznaje się za
wykonaną.

6. Odpowiedzialność Klienta

6.1. Klient jest odpowiedzialny za każdą szkodę, którą spowodował swoim zachowaniem
podczas obecności na lotnisku i w statku powietrznym. Dotyczy to również
ewentualnych Osób Towarzyszących Klientowi.

6.2. Klient ma obowiązek podania swoich danych osobowych osobie wskazanej przez
AIRSPOT.

6.3. Klient ma obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń Dowódcy oraz osób
upoważnionych przez AIRSPOT do obsługi klientów.

6.4. Osoby niepełnoletnie mogą odbyć Lot Widokowy tylko po okazaniu pisemnej zgody
obojga rodziców/opiekunów prawnych i w ich obecności. Minimalny wiek Klienta to
14 lat.

6.5. Klient nie może wnosić na pokład statku powietrznego materiałów niebezpiecznych,
w szczególności:

 • broni i materiałów wybuchowych,
 • materiałów pirotechnicznych (race, petardy itp.),
 • materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 • przedmiotów o ostrych krawędziach,
 • innych przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu i
  statku powietrznego.

Decyzję o uznaniu przedmiotu za mogący stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu
i statku powietrznego podejmuje Dowódca.

6.6. Klient nie może także:

 • Znajdować się pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających, jak
  również zażywać ich na pokładzie statku powietrznego,
 • Palić wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów na pokładzie statku powietrznego,
 • Używać w czasie lotu rzeczy i sprzętu trzymanego w rękach – jak np. butelki z
  napojami, dyktafony, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, których
  upuszczenie może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu. Sprzęt taki
  może być używany wyłącznie za zgodą Dowódcy i przy odpowiednim jego
  zabezpieczeniu przed przypadkowym upuszczeniem (smycze, uchwyty).
 • Zabierać na pokład i używać w czasie Lotu urządzeń mogących zakłócić pracę
  urządzeń i systemów na pokładzie statku powietrznego (np. silnych magnesów,
  urządzeń radiokomunikacyjnych itp.),
 • Zabierać na pokład statku powietrznego bagażu bez uzgodnienia tego faktu z
  Dowódcą,
 • Zachowaniem powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczej,
 • Utrudniać wykonywanie czynności personelowi AIRSPOT lub zachowywać się w
  sposób stwarzający niebezpieczeństwo na lotnisku przed rozpoczęciem operacji
  lotniczej,
 • Odmówić poddania się zważeniu na polecenie Dowódcy.

6.7. Klient jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł AIRSPOT w wyniku lądowania z
powodu wystąpienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w ust. 6.5 oraz 6.6.
Jeżeli zachowanie Klienta miało miejsce przed startem, Dowódca odmawia wykonania
Lotu, a voucher uważa się za zrealizowany, bez prawa do ponownego umówienia
terminu.

7. Oświadczenia

7.1. Klient oświadcza, że nie ma żadnych ograniczeń zdrowotnych uniemożliwiających mu
udział w Locie Widokowym, oraz że jest świadomy niebezpieczeństwa związanego z
wykonywaniem sportów lotniczych. Oświadcza również, iż akceptuje to
niebezpieczeństwo, a ryzyko związane z Lotem Widokowym Klient podejmuje na
własną odpowiedzialność.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usługi Lotu Widokowego, a
Klient korzystający z tej usługi obowiązkowo zostaje zapoznany z treścią niniejszego
Regulaminu przed odbyciem Lotu Widokowego.

8.2. Klient dokonując zakupu vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu.

8.3. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają w pierwszej
kolejności przepisy regulujące działalność lotniczą, następnie przepisy Kodeksu
Cywilnego.